ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

α) απαγορεύουν την επιβίβαση ατόμων που δε γνωρίζουν κολύμβηση ή ατόμων που βρίσκονται υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών.

β) απαγορεύουν την επιβίβαση ατόμων που ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος του επιτρεπόμενου.

γ) απαγορεύουν στους επιβαίνοντες να στέκονται όρθιοι ή να κάθονται πάνω στην κουπαστή του σκάφους.

δ) χειρίζονται το σκάφος με μεγάλη προσοχή και αποφεύγουν τους επικίνδυνους ελιγμούς.

ε) φέρουν επί του σκάφους τις άδειες εκτέλεσης πλόων και ικανότητας χειριστή που πρέπει να επιδεικνύουν σε κάθε ζήτηση των Λιμενικών οργάνων

στ) φέρουν επί του σκάφους τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του εφόδια (σωστικά, πυροσβεστικά μέσα κ.λπ.). Όλα τα εφόδια πρέπει να είναι πρόσφορα για άμεση χρήση στα δε εφόδια με ημερομηνία λήξης να μην έχει παρέλθει η ημερομηνία αυτή.

ζ) εφαρμόζουν τις διαταγές και οδηγίες που δίδονται από τις Λιμενικές Αρχές σχετικά με την αγκυροβολία, μεθόρμιση ή απαγόρευση κίνησης, για ειδικούς λόγους, των σκαφών τους σε συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή ή συγκεκριμένες ώρες κοινής ησυχίας.

2. Σε περίπτωση που ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους γίνει υπαίτιος ατυχήματος σε βάρος άλλου σκάφους ή προσώπου οφείλει να παραμείνει στον τόπο του ατυχήματος και να παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στους παθόντες. Επίσης είναι υποχρεωμένος να αναφέρει το ταχύτερο στη Λιμενική Αρχή το ατύχημα.

3. Η κυκλοφορία του ταχύπλοου σκάφους, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες διατάξεις τ, απαγορεύεται:

α) σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26, που επισημαίνουν τα όρια μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι στις λουτρικές εγκαταστάσεις.

β) σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες.

γ) σε κάθε περίπτωση με ταχύτητα μεγαλύτερη των πέντε (5) κόμβων σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από την ακτογραμμή στις περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι.

ΦΑΝΟΙ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ

Φανός κορώνης:
Λευκό φανάρι τοποθετημένο όσο γίνεται πιο κοντά στην πρύμη, που φωτίζει χωρίς διακοπή τόξο 135º. Είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να φωτίζει ακριβώς 67.5º από το εγκάρσιο κάθε πλευράς του σκάφους (σχ.2). Πρέπει να είναι ορατό στα 3 μίλια για σκάφη πάνω από 50 μ. και στα 2 μίλια για μικρότερα σκάφη.

Φανός ρυμούλκησης:
Κίτρινο φανάρι με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά του φανού κορώνης (σχ.3).

Περίβλεπτος φανός:
Φανάρι οποιουδήποτε χρώματος, που φωτίζει τόξο 360º χωρίς διακοπή (σχ.4). Η εμβέλεια του επιβάλλεται να είναι 3 μίλια για σκάφη πάνω από 50 μ. και 2 μίλια για μικρότερα.

Εφίστιος φανός:
Λευκό φανάρι τοποθετημένο πάνω στη διαμήκη κεντρική γραμμή του σκάφους, που φωτίζει χωρίς διακοπή τόξο 225º. Είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να φωτίζει ακριβώς 22.5º πρύμα από το εγκάρσιο κάθε πλευράς του σκάφους (σχ.5) Στα πλοία πάνω από 50 μ. πρέπει να είναι ορατό στα 6 μίλια, στα σκάφη από 20 μ. μέχρι 50μ. στα 5 μίλια και στα σκάφη μέχρι 20 μ. στα 3 μίλια.

Πλευρικοι φανοι:
Φανάρια στις πλευρές του σκάφους, πράσινο δεξιά και κόκκινο αριστερά, που φωτίζουν χωρίς διακοπή τόξο 112.5º από τη διαμήκη κεντρική γραμμή του σκάφους. Είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να φωτίζουν ακριβώς 22.5º πρύμα από το εγκάρσιο κάθε πλευράς του σκάφους (σχ.6). Πρέπει να είναι ορατά στα 3 μίλια για σκάφη πάνω από 50 μ. και στα 2 μίλια για τα μικρότερα.

Αναλάμπων φανός:
Φανάρι κίτρινου χρώματος που αναβοσβήνει σε κανονικά διαστήματα, με συχνότητα 120 ή παραπάνω αναλαμπές το λεπτό (σχ.7).

Η εμβέλεια των φαναριών για σκάφη μικρότερα από 12 μέτρα μπορεί να είναι για τον εφίστιο 2 μίλια, για τους πλευρικούς 1 μίλι, για της κορώνης και της ρυμούλκησης 2 μίλια και για τον περίβλεπτο επίσης 2 μίλια. Φυσικά, όταν λέμε μίλια, εννοούμε τα ναυτικά μίλια.

Ο γενικός κανόνας λέει ότι τα φώτα ναυσιπλοΐας είναι υποχρεωτικά από τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου, για όλα τα σκάφη πάνω από επτά μέτρα, που έχουν ταχύτητα μεγαλύτερη από 7 κόμβους. Και φυσικά, όταν λέμε κόμβους (μονάδα ταχύτητας και όχι απόστασης) εννοούμε ταχύτητα ενός ναυτικού μιλίου την ώρα. Για τα μικρά σκαφάκια μέχρι 7 μέτρα αρκεί ένα λευκό φανάρι, ορατό καθ’ όλο τον ορίζοντα και συνιστώνται και οι πλευρικοί, χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικοί. Οι κωπήλατες βάρκες μπορούν να έχουν μόνο ένα λευκό φακό, τον οποίο πρέπει να δείχνουν εγκαίρως όταν χρειαστεί.

ΙΣΟΒΑΘΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗ
(ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ)

Όπως υπονοεί το όνομα τους, οι ισοβαθείς γραμμές προσδιορίζουν σημεία του βυθού που έχουν το ίδιο βύθισμα από την επιφάνεια του νερού. Αν το σκάφος μας διαθέτει αξιόπιστο βυθόμετρο, τότε οι ισοβαθείς γραμμές (καμπύλες ή ευθείες) του χάρτη μπορούν να λειτουργήσουν υπό συνθήκες και ως γραμμή θέσεως.

Βάθη με τις ίδιες τιμές ενώνονται γραφικά με μια καμπύλη γραμμή (ισοϋψή)

  • Μια ισοβαθής ποτέ δεν τέμνει άλλη ισοβαθή (εξαίρεση αποτελούν οι ανεστραμμένοι κρημνοί).
  • Πυκνές μεταξύ τους ισοβαθείς αντιπροσωπεύουν βυθό με μεγάλη κλίση, ενώαραιές μεταξύ τους ισοβαθείς δείχνουν υποθαλάσσιες περιοχές με ομαλή κλίση.
  • Συγκεντρικές ισοβαθείς με μειούμενα βάθη προς το κέντρο δηλώνουν τοπογραφικές εξάρσεις, π.χ. Υποθαλάσσιους λόφους ή βουνά.
  • Συγκεντρικές ισοβαθείς με αυξανόμενα βάθη προς το κέντρο δηλώνουν τοπογραφικά βυθίσματα, π.χ. Υποθαλάσσιες χύτρες.

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

το μέτρο και
η οργυιά ή οργιά = 6 πόδες.

Ένα πόδι (foot), (διεθνές σύμβολο: ft ή ′ ) είναι μονάδα μέτρησηςμήκους, βάθους και βυθίσματοςπλοίων, που δεν ανήκει στο διεθνές σύστημα μονάδωνSI αλλά χρησιμοποιείται σε διάφορα συστήματα, όπως το Αγγλικό και αυτό των ΗΠΑ,

Και ισουται με 0,305 μέτρα

Καντιλίτσα (Bowline)

Ίσως ο πιο «ναυτικός» κόμπος και σίγουρα ο πιο χρήσιμος, αφού τον χρησιμοποιούμε παντού. Οι σκότες των πλωριών πανιών δένονται πάντα με καντιλίτσα. Οι πρυμάτσες και γενικότερα οι κάβοι δένονται τις περισσότερες των περιπτώσεων επίσης με καντιλίτσα. Αν φερμάρουμε τη μιαν άκρη του σχοινιού, δεν υπάρχει περίπτωση να λυθεί μόνος του με τίποτα.

Σταυρόκομπος (Square knot)

Τον χρησιμοποιούμε κυρίως για να δέσουμε τα τσαμαντάλια της μούδας, καθώς και για να ενώσουμε πρόχειρα δυο σχοινιά. Όσο και να σφίξει, λύνεται πάρα πολύ εύκολα.

Ψαλιδιά (Clove hitch)

Έχει πολλές χρήσεις, και δένεται πανεύκολα και λύνεται ακόμα πιο εύκολα. Χρησιμοποιείται πολύ συχνά, ακόμα και αν θέλουμε να δέσουμε πρόχειρα ένα κάβο σε μπαμπά στη στεριά