ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΒΟΗΘΕΙΑ

  • α) Αίτηση συμπληρωμένη κ΄υπογεγραμμένη (το παραπάνω word αφού το κατεβάσετε.)
  • β) Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο της υπογραφής (το παραπάνω word αφού το κατεβάσετε.)
  • γ) Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις).
  • δ) Απλό φωτοαντίγραφο διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου ( δύο όψεις).
    Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προσκομίζονται ιατρικά πιστοποιητικά παθολόγου και οφθαλμιάτρου.
  • ε) Μία φωτογραφία με τα χαρακτηριστικά: JPEG 450 (πλάτος) χ 522 pixels, σε usb ή C D.
    και επί πλέον δυο (2) φωτογραφίες μικρές τυπωμένες κανονικά.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ: Τα παράβολα 50 ευρώ + 15 ευρώ τα προμηθεύεται η σχολή κατά την κατάθεση του φακέλου.

Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων νόμιμων αποδεικτικών στοιχείων. Το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, εκ μέρους του ενδιαφερομένου, προσκομίζει τη νόμιμη για αυτό εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να φέρει και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος.

Η άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους ισχύει μέχρι ο κάτοχός της να συμπληρώσει το εξηκοστό πέμπτο (65) έτος της ηλικίας του.

Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής, η άδεια πρέπει να ανανεωθεί.

– Για την ανανέωση υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερομένου. Ειδικότερα, εφόσον προσκομισθούν ιατρικές βεβαιώσεις, η ανανέωση ισχύει για μία τριετία, με έναρξη την ημερομηνία έκδοσης των ιατρικών βεβαιώσεων, ενώ αν προσκομισθεί επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας ή μοτοποδηλάτου, η ισχύς της ανανέωσηςσυμπίπτει χρονικά με αυτήν της άδειας οδήγησης.

Επίσης, περιοδική ανανέωση της άδειας γίνεται σε όποιον χειριστή, ανεξαρτήτως ηλικίας, κρίνεται αυτό αναγκαίο από ιατρικής πλευράς, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών παρατηρήσεων ή ενδείξεων του πιστοποιητικού υγείας.

– Για κάθε έκδοση νέας άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους ή αντιγράφου αυτής ή ανανέωσή της ή αντικατάστασή της, καταβάλλεται ποσό πενήντα (50) ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. και δεκαπέντε (15) ευρώ υπέρ του Δημοσίου.

Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς της άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους που είναι σε ισχύ, χορηγείται αντίγραφο.

– Για τη χορήγηση αντιγράφου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή αίτηση, στην οποία επισυνάπτεται η φθαρμένη άδεια χειριστή (στην περίπτωση της φθοράς) ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄ 75), ότι απώλεσε την άδεια.

– Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση μεταβολής οιουδήποτε αναγραφόμενου στην άδεια στοιχείου.

Αντίστοιχη άδεια εκδοθείσα στην αλλοδαπή, που κατέχει Έλληνας ή αλλοδαπός, γίνεται αποδεκτή, εφόσον έχει εκδοθεί ή αναγνωρισθεί επίσημα από κρατική Αρχή της χώρας προέλευσής της.

Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου ο ενδιαφερόμενος, σε γενόμενο έλεγχο, πρέπει να φέρει επίσημη μετάφραση της άδειας που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, συνοδευόμενη από βεβαίωση της αντίστοιχης πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής, ότι η Αρχή που την εξέδωσε είναι αρμόδια προς τούτο ή ότι ο φορέας που την εξέδωσε έχει αναγνωρισθεί επίσημα από κρατική Αρχή της αντίστοιχης χώρας