Διαδικασία διενέργειας εξετάσεων υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών

1. Η εξέταση των υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών διακρίνεται σε θεωρητική (γραπτή ή προφορική) και πρακτική.

2. Η θεωρητική εξέταση περιλαμβάνει την εξέταση των υποψηφίων σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών/ απαντήσεων.
Ο αριθμός των ερωτήσεων ανέρχεται σε είκοσι (20).

Η θεωρητική εξέταση διενεργείται ως ακολούθως:

Πριν την έναρξη της θεωρητικής (γραπτής) εξέτασης, ο πρόεδρος της τριμελούς επιτροπής παραλαμβάνει από το αρμόδιο στέλεχος της Λιμενικής Αρχής τον πίνακα των υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών,που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

Κατά την είσοδο των υποψηφίων στο χώρο των εξετάσεων, διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας αυτών, με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

Ακολούθως, ο πρόεδρος της τριμελούς επιτροπής εκτυπώνει αριθμό ερωτηματολογίων ίσο προς των αριθμό των παρόντων υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι επιλέγουν μία εκ των απαντήσεων που δίδονται σε κάθε ερώτημα και αναγράφουν ένα από τα τρία Α ή Β ή Γ κεφαλαία γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου, που αντιστοιχεί στην απάντηση που επέλεξαν, στο φύλλο εξέτασης και δίπλα στον αριθμό κάθε ερωτήματος.

Η μη συμπλήρωση του χώρου που αντιστοιχεί στον αριθμό κάθε ερωτήματος με κάποιο από τα προαναφερόμενα γράμματα, λαμβάνεται ως λανθασμένη απάντηση.
Αποσβέσεις, διορθώσεις, αποξέσεις ή διαγραφές απαντήσεων, πάνω στο φύλλο εξέτασης, καθιστούν λανθασμένες τις απαντήσεις.

Η θεωρητική (γραπτή) εξέταση διαρκεί σαράντα (40) λεπτά της ώρας. Οι υποψήφιοι μπορούν να αποχωρούν από την αίθουσα οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια των
εξετάσεων, χωρίς δικαίωμα επανόδου, εκτός από τους δύο (2) τελευταίους υποψήφιους, οι οποίοι αποχωρούν ταυτόχρονα.

Η παρουσία εξεταζόμενων, κατά τη διαδικασία της διόρθωσης των φύλλων εξέτασης, δεν απαγορεύεται.
Υποψήφιοι που αμφισβητούν το αποτέλεσμα ή ζητούν διευκρινίσεις, παραπέμπονται στο φύλλο ορθών απαντήσεων που τους έχει δοθεί.

Επιτυχών στη γραπτή εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που έχει απαντήσει σωστά σε δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον ερωτήσεις.

Έλληνας υποψήφιος, που δεν γνωρίζει την ελληνική γραφή και ανάγνωση, θα εξετάζεται προφορικά ενώπιον του συνόλου της επιτροπής.
Το κεφαλαίο γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου, που αντιστοιχεί στην κάθε απάντηση που επιλέγει, αναγράφεται δίπλα από τον αριθμό του αντίστοιχου ερωτήματος στο «φύλλο εξέτασης υποψηφίου», από τον πρόεδρο της επιτροπής, και γίνεται ειδική μνεία, με ερυθρά μελάνη, για τον τρόπο εξέτασής του.

Με τον ίδιο τρόπο εξετάζεται και αλλοδαπός υποψήφιος, ο οποίος δεν γνωρίζει να ομιλεί και να γράφει την ελληνική γλώσσα, αφού για τη διερμηνεία προσληφθεί, με δαπάνη του, πτυχιούχος διερμηνέας αναγνωρισμένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή διερμηνέας της μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος προσυπογράφει και το «φύλλο εξέτασης υποψηφίου».

Η διαπίστωση των ανωτέρω προσόντων του διερμηνέα γίνεται από την επιτροπή. Φωτοαντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών, που προσκομίζει ο διερμηνέας, τοποθετούνται στο φάκελο του υποψηφίου.

Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει:

α. την ασφαλή πρυμνοδέτηση και πλαγιοδέτηση (παραβολή) του ταχυπλόου σκάφους σε μήκος κρηπιδώματος ή άλλου χώρου ίσο με το διπλάσιο του μήκους του σκάφους και
β. τη διαπίστωση, κατά τη διάρκεια που ο εξεταζόμενος επιβαίνει στο εκπαιδευτικό σκάφος:
α.α. αναγνώρισης και χρήσης των σωστικών και πυροσβεστικών του μέσων,
β.β. κατασκευής ενός εκ των ναυτικών κόμπων «καντιλίτσα», «ψαλιδιά» ή «σταυρόκομπος» και
γ.γ. βασικών γνώσεων ανάγνωσης και χρήσης ναυτικού χάρτη.

Ειδικότερα ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει σωστά σε δύο τουλάχιστον από τις τρεις ερωτήσεις που θα του απευθυνθούν, από τις παρακάτω:

α.α.α. αναγνώριση φάρων και χαρακτηριστικών τους
β.β.β. έννοια και αναγνώριση ισοβαθούς στο χάρτη
γ.γ.γ. μονάδα μέτρησης βαθών στη θάλασσα και αναγνώριση αυτών στο χάρτη
δ.δ.δ. χρησιμότητα διπαράλληλου κανόνα και χρήση αυτού στο χάρτη
ε.ε.ε. χρησιμότητα διαβήτη (κουμπάσου) και χρήση αυτού στο χάρτη
στ.στ.στ. έννοια κλίμακας πλάτους
ζ.ζ.ζ. έννοια κλίμακας μήκους
η.η.η. έννοια γεωγραφικού στίγματος και αναγνώριση αυτού στο χάρτη
θ.θ.θ. χάραξη πορείας στο χάρτη και χρήση πυξίδας
ι.ι.ι. αναγνώριση υφάλων και σκοπέλων στο χάρτη

Στην πρακτική εξέταση δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι έχουν περατώσει επιτυχώς τις θεωρητικές εξετάσεις.

4. Επιτυχών στην πρακτική εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος ο οποίος ολοκλήρωσε επιτυχώς όλα τα στάδια της πρακτικής εξέτασης.

5. Αλλοδαπός υποψήφιος ο οποίος δεν γνωρίζει να ομιλεί την ελληνική γλώσσα, εξετάζεται κατά την πρακτική εξέταση με την παρουσία πτυχιούχου διερμηνέα.

Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται προς εξέταση, την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται αποτυχόντες.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η εξεταστική επιτροπή εκδίδει και ανακοινώνει «Δελτίο Αποτελεσμάτων» της εξέτασης, θεωρημένο από τον Προ−ϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής, με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και την ένδειξη «ΕΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ».

Σε περίπτωση που, για λόγους ανωτέρας βίας, καταστεί αδύνατη η διενέργεια εξετάσεων στην προκαθορισμένη για το σκοπό αυτό ημερομηνία, οι εξετάσεις πραγματοποιούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα που οι ανωτέρω λόγοι πάψουν να συντρέχουν.

Όσοι υποψήφιοι αποτύχουν στη θεωρητική εξέταση δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην πρακτική εξέταση.

Για την επανεξέταση των αποτυχόντων στη θεωρητική ή πρακτική εξέταση υποψηφίων, απαιτείται αίτηση, προκειμένου να συμμετάσχουν σε επόμενη προγραμματισμένη εξέταση.

Για την επανεξέταση καταβάλλεται ποσό δέκα (10) ευρώ υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (εφεξής Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.).

Οι αλλοδαποί συμμετέχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που συμμετέχουν και οι Έλληνες.