ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση από τον αγοραστή εις διπλούν.
Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ αγοραστή – πωλητή, θεωρημένο για τα γνήσια υπογραφών και θεωρημένο από τη ΔΟΥ ως προς την χαρτοσήμανσή του.
Σε περίπτωση που στο ιδιωτικό συμφωνητικό αναφέρεται ότι η κυριότητα σκάφους ή μηχανής παρακρατείται, από τον πωλητή μέχρι ολοσχερούς καταβολής του τιμήματος, ως ιδιοκτήτης στην οικεία στήλη του βιβλίου καταχώρησης, καταχωρίζεται ο αγοραστής και δεν επιτρέπεται η περαιτέρω μεταβίβαση της κυριότητας μέχρι την προσκόμιση εξοφλητικής απόδειξης. Σύντομη μνεία της παρακράτησης γίνεται με στυλό κόκκινου χρώματος στη στήλη «παρατηρήσεις» του ΒΕΜΣ καθώς και στην άδεια εκτελέσεως πλόων.
Τρεις (03) φωτογραφίες αγοραστή.
Υπεύθυνη δήλωση πωλητή εις διπλούν, στην οποία θα αναφέρεται ότι το προς πώληση σκάφος, έχει δηλωθεί στην εφορεία, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.
Η μία υπεύθυνη δήλωση μπαίνει μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά της μεταβίβασης στον φάκελο της λέμβου, ενώ η άλλη αποστέλλεται στην αρμόδια ΔOY του ενδιαφερομένου πωλητή.

Εάν το σκάφος δεν είναι δηλωμένο τότε εφαρμόζονται τα παρακάτω σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αρ. 1028284/426/Α0012 (ΦΕΚ 205Β/91).

Αν ο προηγούμενος ιδιοκτήτης δεν υπογράφει την προαναφερομένη υπεύθυνη δήλωση, για τον λόγο ότι το σκάφος δεν είναι δηλωμένο στην εφορεία, τότε για την μεταβίβαση αυτός που έχει την σχετική αξίωση (αγοραστής) κοινοποιεί στον υπόχρεο για υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης (πωλητή), έγγραφη πρόσκληση με την οποία του ζητεί να υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωση στην ορισμένη Υπηρεσία που έχει αρμοδιότητα για την διενέργεια της μεταβίβασης.

Η επίδοση της έγγραφης πρόσκλησης στον πωλητή, γίνεται με δικαστικό επιμελητή, σύμφωνα με τις διατάξεις περί επιδόσεως εγγράφων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Ο πωλητής οφείλει να προσκομίσει την υπεύθυνη δήλωση μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, από την επομένη της επιδόσεως σε αυτόν της οικείας έγγραφης πρόσκλησης (άρθρο 1).

Η πρόσκληση που προαναφέραμε πρέπει να αναφέρει εκτός των άλλων στοιχείων και:

α) Τα στοιχεία του αγοραστή, ο οποίος έχει την σχετική αξίωση καθώς και την ΔOY, που είναι αρμόδια για την φορολογία εισοδήματός του.

β) Την αιτία που νομιμοποιεί τον ενδιαφερόμενο.

γ) Τα στοιχεία που εξατομικεύουν το περιουσιακό στοιχείο επί του οποίου ο ενδιαφερόμενος αγοραστής έχει την αξίωση.

δ) Τα πλήρη στοιχεία του προσκαλουμένου πωλητή και ιδιαίτερα την τελευταία γνωστή αστική και εμπορική κατοικία του (άρθρο 2).

Αν ο πωλητής δεν υποβάλλει την προαναφερομένη υπεύθυνη δήλωση μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός (όπως προαναφέρθηκε), ο ενδιαφερόμενος αγοραστής υποβάλλει σε τρία (3) επικυρωμένα αντίγραφα, αντίτυπο της οικείας πρόσκλησης στην ΔOY που είναι αρμόδια για την φορολογία εισοδήματος του πωλητή, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του οικείου αποδεικτικού κοινοποίησης. Η Αρχή αφού τα θεωρήσει, επιστρέφει στον ενδιαφερόμενο τα δύο από αυτά.

Η υποβολή στην αρμόδια ΔOY των αντιγράφων της οικείας πρόσκλησης, πρέπει να γίνεται σε

προθεσμία ενός (1) μηνός από την επομένη του τέλους της άπρακτης προθεσμίας υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης από τον πωλητή.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αγοραστής δεν γνωρίζει την φορολογική αρχή που είναι αρμόδια για την φορολογία εισοδήματος του πωλητή, ή αν αυτός κατοικεί σε διαφορετική πόλη από εκείνη που έχει την έδρα της αυτή η φορολογική αρχή, η έγγραφη πρόσκληση υποβάλλεται σε τέσσερα (4) επικυρωμένα αντίγραφα στην φορολογική Αρχή που είναι αρμόδια για την φορολογία εισοδήματός του. (ΔOY αγοραστή). Η Αρχή αυτή αφού τα θεωρήσει, επιστρέφει στον ενδιαφερόμενο τα δύο από αυτά.

5. Βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε Δημόσιους Κοινόχρηστους χώρους των λιμένων με φορέα το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Α.Ε. κοινής ωφελείας. Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον πωλητή.
6. Υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή, ότι το σκάφος φέρει όλα τα προβλεπόμενα εφόδια που αναγράφονται στην άδεια εκτελέσεως πλόων ανάλογα με τα τοπικά όρια ισχύος της άδειας, ότι είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και ότι δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξεως της ισχύος τους.
7. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αναγραφόμενος στην αίτηση ΑΦΜ είναι αληθινός και μοναδικός καθώς και η ΔΟΥ στην οποία ανήκει.
8. Υπεύθυνη δήλωση του πωλητή για τη μη έκδοση ναυτολογίου.
9. Εφόσον αλλάζει η ιδιοκτησία του κατά 100% αντικαθιστούμε την άδεια εκτελέσεως πλόων του σκάφους με σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη, Τριπλότυπο υπέρ ΜΤΝ τριών (03) EURO, Τετραπλότυπο υπέρ ΕΚΟΕΜΝ πέντε (5) EURO και εφόσον το σκάφος δεν ήταν εφοδιασμένο με άδεια εκτελέσεως πλόων, απαιτείται βεβαίωση του κατασκευαστή του ή διπλωματούχου ναυπηγού ή κατασκευαστή παρομοίων σκαφών, για την πρώτη της έκδοση.
10. Εφόσον το σκάφος φέρει συσκευή VHF προσκομίζεται άδεια σταθμού VHF και πιστοποιητικό εκκαθαρίστριας εταιρείας.
11. Αν ο αγοραστής ή ο πωλητής είναι εταιρεία απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Καταστατικό εταιρείας
2. Βεβαίωση σύστασης (για Α.Ε. από Νομαρχία, για υπόλοιπες από Πρωτοδικείο)
3. Για τις Α.Ε. υποβάλλεται πρακτικό συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου για το ποιος
δεσμεύει την εταιρεία και για ΕΠΕ πρακτικό εταιρειών που θα αναφέρει δεσμευτή.
4. Υπεύθυνη δήλωση του δεσμευτή που αναφέρει στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ, διεύθυνση κατοικίας καθενός εταίρου της εταιρείας και του διαχειριστή και για ΑΕ, Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου ΔΣ καθώς και διευθυνόντων και εντεταλμένων συμβούλων αυτής καθώς και η ΔΟΥ που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος των παραπάνω προσώπων και αφετέρου ότι θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο ενημέρωση για κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων των προσώπων που προαναφέρθηκαν μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την ημέρα μεταβολής.

12. Τετραπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ πέντε (05) EURO.
13. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
14. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.
15. Αυτοπρόσωπη παρουσία αγοραστή και πωλητή ή ετέρου ατόμου με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Υπηρεσία.
16. Αν στο σκάφος είναι εγγεγραμμένη Υποθήκη χρειάζεται σχετικό έγγραφο Τραπέζης.

ΧΡΟΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Αυθημερόν (σε περίοδο αιχμής πέντε εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση των δικαιολογητικών).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά – προϋποθέσεις ισχύουν και για ανάλογο αίτημα σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση από τον δωρεοδόχο ή δικαιοδόχο εις διπλούν .
2. Συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης δωρεάς ή γονικής παροχής θεωρημένα από αρμόδια ΔΟΥ και στην περίπτωση κατά την οποία δεν συντάχθηκε συμβολαιογραφικό έγγραφο, αντί αυτού υποβάλλεται οικείο ιδιωτικό έγγραφο σύστασης δωρεάς, ή ιδιωτικό έγγραφο σύστασης γονικής παροχής, τα οποία πρέπει να είναι θεωρημένα για τα γνήσια της υπογραφής και χαρτοσημασμένα από την αρμόδια ΔΟΥ και να συνοδεύονται με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής του σκάφους ή και μηχανής εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η παράδοση-παραλαβή αναφέρεται ρητά στο έγγραφο αυτό.
3. Υπεύθυνη δήλωση πωλητή εις διπλούν, στην οποία θα αναφέρεται ότι το σκάφος έχει δηλωθεί στην εφορεία κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Η μία υπεύθυνη δήλωση μπαίνει μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά της μεταβίβασης στον φάκελο της λέμβου, ενώ η άλλη αποστέλλεται στην αρμόδια ΔOY του δωρητή ή μεταβιβάζοντα.

4. Βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε Δημόσιους Κοινόχρηστους χώρους των λιμένων με φορέα το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Α.Ε. κοινής ωφελείας. Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον μεταβιβάζοντα ή δωρητή.
5. Υπεύθυνη δήλωση του νέου ιδιοκτήτη (δωρεοδόχου ή δικαιοδόχου) ότι το σκάφος φέρει όλα τα προβλεπόμενα εφόδια που αναγράφονται στην άδεια εκτελέσεως πλόων ανάλογα με τα τοπικά όρια ισχύος της άδειας, ότι είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και ότι δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξεως της ισχύος τους, επίσης ότι ο αναγραφόμενος στην αίτηση ΑΦΜ είναι αληθινός και μοναδικός και ότι αναγράφεται και η ΔΟΥ που ανήκει.
6. Υπεύθυνη δήλωση του δωρητή ή μεταβιβάζοντα για τη μη έκδοση ναυτολογίου.
7. Εφόσον αλλάζει η ιδιοκτησία του κατά 100% αντικαθιστούμε την άδεια εκτελέσεως πλόων του σκάφους με σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη, Τριπλότυπο υπέρ ΜΤΝ τριών (03) EURO, Τετραπλότυπο υπέρ ΕΚΟΕΜΝ πέντε (5) EURO και εφόσον το σκάφος δεν ήταν εφοδιασμένο με άδεια εκτελέσεως πλόων, απαιτείται βεβαίωση του κατασκευαστή του ή διπλωματούχου ναυπηγού ή κατασκευαστή παρομοίων σκαφών, για την πρώτη της έκδοση.
8. Εφόσον το σκάφος φέρει συσκευή VHF προσκομίζεται άδεια σταθμού VHF και πιστοποιητικό εκκαθαρίστριας εταιρείας.
9. Εφόσον το σκάφος είναι επαγγελματικό χρειάζεται έγκριση αρμόδιας Νομαρχίας.
10. Αν στο σκάφος είναι εγγεγραμμένη Υποθήκη χρειάζεται σχετικό έγγραφο Τραπέζης.
11. Τρεις (03) φωτογραφίες δωρεοδόχου ή δικαιοδόχου.
12. Τετραπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ πέντε (05) EURO.
13. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας δωρεοδόχου ή δικαιοδόχου.
14. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου δωρεοδόχου ή δικαιοδόχου.
15. Αυτοπρόσωπη παρουσία ενδιαφερομένων ή ετέρου ατόμου με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Υπηρεσία.
16. Αν ο δωρητής είναι εταιρεία απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Καταστατικό εταιρείας
2. Βεβαίωση σύστασης (για Α.Ε. από Νομαρχία, για υπόλοιπες από Πρωτοδικείο)
3. Για τις Α.Ε. υποβάλλεται πρακτικό συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου για το ποιος δεσμεύει την εταιρεία και για ΕΠΕ πρακτικό εταιρειών που θα αναφέρει δεσμευτή.
4. Υπεύθυνη δήλωση του δεσμευτή που αναφέρει στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας καθενός εταίρου της εταιρείας και του διαχειριστή και για ΑΕ, Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου ΔΣ καθώς και διευθυνόντων και εντεταλμένων συμβούλων αυτής καθώς και η ΔΟΥ που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος των παραπάνω προσώπων και αφετέρου ότι θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο ενημέρωση για κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων των προσώπων που προαναφέρθηκαν μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την ημέρα μεταβολής.

ΧΡΟΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Αυθημερόν (σε περίοδο αιχμής πέντε εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση των δικαιολογητικών).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά – προϋποθέσεις ισχύουν και για ανάλογο αίτημα σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση από τον αγοραστή εις διπλούν.
2. Έγκριση από την αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση / Διεύθυνση Αλιείας.
3. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ αγοραστή – πωλητή, θεωρημένο για τα γνήσια υπογραφών και θεωρημένο από τη ΔΟΥ ως προς την χαρτοσήμανσή του ή την απαλλαγή λόγω ιδιότητας του επαγγελματία αλιέα.

Σε περίπτωση που στο ιδιωτικό συμφωνητικό αναφέρεται ότι η κυριότητα σκάφους ή μηχανής παρακρατείται, από τον πωλητή μέχρι ολοσχερούς καταβολής του τιμήματος, ως ιδιοκτήτης στην οικεία στήλη του βιβλίου καταχώρησης, καταχωρίζεται ο αγοραστής και δεν επιτρέπεται η περαιτέρω μεταβίβαση της κυριότητας μέχρι την προσκόμιση εξοφλητικής απόδειξης.

Σύντομη μνεία της παρακράτησης γίνεται με στυλό κόκκινου χρώματος στη στήλη «παρατηρήσεις» του ΒΕΜΣ καθώς και στην άδεια εκτελέσεως πλόων.

4. Τρεις (03) φωτογραφίες αγοραστή.
5. Βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε Δημόσιους Κοινόχρηστους χώρους των λιμένων με φορέα το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Α.Ε. κοινής ωφελείας.
Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον πωλητή.
6. Υπεύθυνη δήλωση του πωλητή για τη μη έκδοση ναυτολογίου.
7. Εφόσον αλλάζει η ιδιοκτησία του κατά 100% αντικαθιστούμε την άδεια εκτελέσεως πλόων του σκάφους με σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη, Τριπλότυπο υπέρ ΜΤΝ τριών (03) EURO, Τετραπλότυπο υπέρ ΕΚΟΕΜΝ πέντε (5) EURO και εφόσον το σκάφος δεν ήταν εφοδιασμένο με άδεια εκτελέσεως πλόων, απαιτείται βεβαίωση του κατασκευαστή του ή διπλωματούχου ναυπηγού ή κατασκευαστή παρομοίων σκαφών, για την πρώτη της έκδοση.
8. Εφόσον το σκάφος φέρει συσκευή VHF προσκομίζεται άδεια σταθμού VHF και πιστοποιητικό εκκαθαρίστριας εταιρείας.
9. Αν ο αγοραστής ή ο πωλητής είναι εταιρεία απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Καταστατικό εταιρείας
2. Βεβαίωση σύστασης (για Α.Ε. από Νομαρχία, για υπόλοιπες από Πρωτοδικείο)
3. Για τις Α.Ε. υποβάλλεται πρακτικό συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου για το ποιος δεσμεύει την εταιρεία και για ΕΠΕ πρακτικό εταιρειών που θα αναφέρει δεσμευτή.
4. Υπεύθυνη δήλωση του δεσμευτή που αναφέρει στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ, αρμόδια ΔΟΥ, διεύθυνση κατοικίας καθενός εταίρου της εταιρείας και του διαχειριστή και για ΑΕ, Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου ΔΣ καθώς και διευθυνόντων και εντεταλμένων συμβούλων αυτής καθώς και η ΔΟΥ που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος των παραπάνω προσώπων και αφετέρου ότι θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο ενημέρωση για κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων των προσώπων που προαναφέρθηκαν μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την ημέρα μεταβολής.
10. Τετραπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ πέντε (05) EURO.
11. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
12. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.
13. Εφόσον το σκάφος έχει μήκος μεταξύ καθέτων από έξι (06) μέτρα και πάνω ο πωλητής προσκομίζει στην Υπηρεσία μας, εξόφληση Φ.Π.Α. από την αρμόδια εφορεία.
14. Αυτοπρόσωπη παρουσία αγοραστή ή ετέρου ατόμου με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Υπηρεσία.
15. Αν στο σκάφος είναι εγγεγραμμένη Υποθήκη χρειάζεται σχετικό έγγραφο Τραπέζης
16. Υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή ότι το σκάφος φέρει όλα τα προβλεπόμενα εφόδια που αναγράφονται στην άδεια εκτελέσεως πλόων ανάλογα με τα τοπικά όρια ισχύος της άδειας, ότι είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και ότι δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξεως της ισχύος τους.
17. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο αναγραφόμενος στην αίτηση ΑΦΜ είναι αληθινός και μοναδικός καθώς και η ΔΟΥ στην οποία ανήκει.

ΧΡΟΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Αυθημερόν (σε περίοδο αιχμής πέντε εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση των δικαιολογητικών).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά – προϋποθέσεις ισχύουν και για ανάλογο αίτημα σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ/ΜΗΧΑΝΩΝ

ΤΗΛ.: 6946797287 – Email: taxiploigisi@gmail.com